Energieloketten

Homepagina 

Overheid, markt en maatschappij werken hard aan de verduurzaming van de gebouwde omgeving. In het Klimaatakkoord is vastgelegd dat elke gemeente over een energieloket moet beschikken.

De ‘handreiking kwaliteit energieloketten’ biedt gemeenten en energieloketten handvatten voor de inrichting en uitwerking van een energieloket en activiteiten. Deze handreiking is een ‘levend document’ en wordt indien nodig bijgesteld. Om vast te stellen of en zo ja welke aanpassingen nodig zijn, hebben het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) Berenschot gevraagd een onderzoek uit te voeren met als doelstellingen:

  1. Vaststellen wat energieloketten doen en op basis hiervan inzicht bieden of de handreiking aansluit bij deze activiteiten.
  2. Inzicht bieden in aanvullende activiteiten die nog kunnen worden opgenomen in de handreiking op basis van bestaande activiteiten van energieloketten

Het onderzoek is uitgevoerd aan de hand van een enquête onder gemeenten en energieloketten. Daaraan hebben 68 gemeenten deelgenomen en 28 verschillende energieloketten, actief in 287 gemeenten. Daarnaast zijn 12 verdiepende gesprekken gevoerd met vertegenwoordigers van energieloketten en gemeenten.

Via dit platform worden op twee manieren de resultaten van het onderzoek gepresenteerd:

  • Via een dashboard waarin de resultaten van de enquête onder gemeenten en energieloketten interactief worden gepresenteerd
  • Via een onderzoeksrapport met inzicht in de rol en activiteiten van de energielokketten en aanbevelingen voor aanpassing van de handreiking